Comisii de lucru

COMISII DE LUCRU – anul școlar 2016-2017

COMISII  DE LUCRU

2014 – 2015

COMPONENŢA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

ÎN ANUL ŞCOLAR 2014 – 2015

 1. Prof. CARMEN ANTOHE  – Director – Preşedinte
 2. Prof.  MIHAI DOCAN  – Dir.adj. – membru
 3. Prof.  ALISA HÂRJABĂ – membru
 4. Prof.  CARMEN BĂLAN   – membru
 5. Prof.  ELENA VARTOLOMEI – membru.
 6. Prof.  LOREDANA  DOMUNTI – membru
 7. Prof. LILIANA BARNA – consilier, reprezentantul Consiliului Local Tg. Ocna – membru
 8. Prof.  TUDOREANU MARIA – consilier, reprezentantul  Consiliului Local   Tg.Ocna – membru
 9. Prof. ADAM BENONE PAUL- consilier, reprezentantul Consiliului Local  Tg. Ocna – membru
 10. reprezentantul primarului: CIBOTARU CRISTIAN AURELIAN – membru
 11. reprezentantul comitetului de părinţi – prof. MIHĂILĂ MIHAELA – membru.
 12. reprezentantul comitetului de părinţi – prof. VĂSÂI BENONE PAUL – membru
 13. reprezentantul comitetului de părinţi –  NEGHINĂ CRISTINA – membru
 14. Prof. RODICA JIANU – lider sindical – observator

Prof. BRAN CARMEN GABRIELA- secretar

ŞEFI/RESPONSABILI DE CATEDRĂ

ÎN ANUL ŞCOLAR 2014–2015

Nr.

Crt.

Arie curriculară

Catedra

Şef de catedră

1.

Limbă şi comunicare

Limba şi literatura română

Prof. Bran Carmen Gabriela

2.

3.

Limba franceză

Limba engleză

Prof. Borşa Mihai Marian

Prof.Cîrcel Marian

4.

Matematică şi ştiinţe ale naturii

Matematică

Prof. Hârjabă Alisa

5.

6.

Chimie, Biologie

Fizică

Prof. Vartolomei Elena

Prof. Pricope Giorgeta

7.

Om şi societate

Istorie, Geografie

Prof. Docan Mihai

8.

Socio-umane și Religie

Prof. Apostu Tania

9.

Educaţie fizică şi sport

Arte

Educaţie fizică

Educaţie vizuală/plastică

Educaţie muzicală

Prof.Botezatu Ioan

10.

Tehnologii

Informatică

Prof. Oancea-Negoiță Cecilia

11.

Consiliere şi orientare vocaţională

Consiliere şi orientare vocaţională

Dirigenţie

Prof. Angheluţă-Bratu Mariana

Prof. Bălan Carmen-Georgeta

RESPONSABILITĂŢI

Competenţele comisiilor metodice/de arii curriculare/ catedră sunt următoarele :

1. Analizează, la începutul fiecărui an şcolar, conţinutul programelor de învăţământ la disciplina respectivă, repartizează conţinutul pe capitole, subcapitole şi teme, punând accent pe stabilirea obiectivelor cadru şi de referinţă, activităţilor de învăţare şi conţinuturilor, precum şi pe formularea standardelor de performanţă;

2. Analizează manualele alternative şi optează pentru manualul/manualele din lista celor aprobate de MEN, care va/vor fi recomandat/recomandate şi elevilor;

3. Elaborează programele (manageriale) de activitate, semestriale şi anuale, cu următoarele rubrici : proiectare, organizare, conducere operaţională, control şi evaluare, motivare (fiecare având subdiviziunile: curriculum, resurse materiale şi financiare, resurse umane, dezvoltare şi relaţii comunitare);

4. Concepe planificările calendaristice ale cadrelor didactice, fiind posibilă şi elaborarea unei singure planificări, a catedrei de specialitate, ca rezultat al muncii colective şi divizate a membrilor săi;

5. Concepe activităţi atractive şi variate, cu conţinuturi riguros determinate şi relevante sub aspectul achiziţiilor de cunoaştere şi operare, pentru perioadele de evaluare finală;

6. Organizează şi desfăşoară activităţi de cerc, consultaţii, meditaţii, pregătiri speciale pentru olimpiade, concursuri, examene de bacalaureat şi atestat profesional;

7. Analizează, periodic, rezultatele elevilor şi adoptă măsuri de ameliorare a performanţelor acestora;

8. Elaborează semestrial şi înaintează direcţiunii raportul asupra activităţii comisiei (indicând situaţia documentelor de proiectare, modul de parcurgere a materiei, prezenţa la ore, acţiunile metodice la nivelul catedrei, acţiunile educative organizate, participarea la cercurile pedagogice şi la programele de formare continuă, succesele şi eşecurile, precum şi cauzele acestora, observaţii şi propuneri pentru optimizarea activităţii);

9. Întocmeşte documentaţia care atestă activitatea desfăşurată de catedră, documentaţie care se păstrează la direcţiune.

Atribuţiile şefului de catedră sunt următoarele :

1. Proiectează, organizează, îndrumă şi monitorizează activitatea catedrei;

2. Realizează programul managerial al catedrei;

3. Repartizează, împreună cu echipa, conţinuturile pe capitole şi teme şi contribuie la stabilirea modalităţilor concrete de realizare a obiectivelor disciplinei;

4. Preia, verifică, vizează şi înaintează conducerii documentele de proiectare anuală şi semestriale;

5. Analizează ritmicitatea notării şi parcurgerii materiei;

6. Asistă fiecare membru al catedrei cel puţin o dată pe semestru, conform fişei RODIS;

7. Completează fişa postului pentru toţi membrii catedrei;

8. Elaborează programul de formare continuă la nivelul catedrei;

9. Ţine evidenţa participării cadrelor didactice din subordine la toate activităţile;

10. Colaborează cu responsabilul de arie curriculară în stabilirea curriculum-ului la decizia şcolii;

11. Propune calificativele pentru membrii catedrei, pe care le înaintează responsabilului de arie curriculară;

12. Răspunde de întocmirea şi predarea la direcţiune a documentaţiei catedrei, care include :

v  Componenţa catedrei şi responsabilităţile membrilor acesteia;

v  Documentele de proiectare a activităţii anuale şi semestriale a catedrei;

v  Rapoartele semestriale privind activitatea catedrei;

v  Scurte informări privind ritmicitatea notării şi parcurgerii materiei, activităţile desfăşurate de catedră, rezultatele elevilor la olimpiadele şcolare (locale, judeţene, naţionale), referatele prezentate sau proiectele didactice de la lecţiile deschise, etc.;

v  Fişele de asistenţă la ore


RESPONSABILII COMISIILOR DE LUCRU

ÎN ANUL ŞCOLAR 2014 – 2015

Nr.

Crt.

Comisia

Responsabil

1

Comisia diriginţilor Prof. CARMEN BĂLAN

2

Comisia pentru activităţi extracurriculare Prof. OANCEA- NEGOIȚĂ CECILIA

3

Responsabil C.D.I Prof. CÎRCEL  MARIAN

4

Comisia de disciplină Prof. POP FLORIN

5

Comisia de perfectionare metodico- stiințifică Prof. VARTOLOMEI ELENA

6

Comisia pentru acordarea burselor Prof. RODICA JIANU

7

Comisia pentru acordarea ajutorului financiar in vederea achizitionarii de calculatoare Prof. JIANU RODICA

8

Comisia pentru acordarea ajutorului financiar “Bani de liceu” Prof. JIANU LENUTA

9

Comitetul de securitate şi sănătate în muncă Prof. BOTEZATU IOAN

10

Comisia tehnică de prevenire şi stingere a incendiilor si situatii de urgentă Prof. STĂCESCU CONSTANTIN

11

Comisia pentru monitorizarea ritmicităţii notării şi evaluare Prof. HÂRJABĂ ALISA

12

Comisia pentru organizarea serviciului pe şcoală Prof. IOAN BOTEZATU

13

Comisia pentru realizarea fişelor postului pers. didactic, didactic auxiliar şi nedidactic Dir adj.MIHAI DOCAN

14

Comisia pentru curriculum Dir adj.MIHAI DOCAN

15

Comisia pentru asigurarea calității Prof. ANGHELUȚĂ- BRATU MARIANA

16

Comisia pentru organizarea olimpiadelor și concursurilor școlare Prof. BARNA LILIANA

17

Comisia pentru pregătire suplimentară Prof. JIANU RODICA

18

Comisia pentru media, informatizare și promovarea imaginii şcolii Prof.  MIHĂILĂ MIHAELA

19

Comisia combaterea violenţei în şcoli Prof . POP FLORIN

20

Comisia pentru prevenirea și combaterea discriminării și promovarea interculturalității Prof. ANGHELUȚĂ-BRATU MARIANA

21

Comisia pentru elaborarea R.O.I Prof. POP FLORIN

22

Comisia pentru colectarea datelor in B.D.N.E Ing. sistem BEJENARU CĂTĂLIN

23

Comisia pentru inventarieirea patrimoniului Adm. patrimoniu MIHAI DOINA

24

Comisia pentru salarizare Adm. financiar MARIANA MUȘAT

25

Comisia consiliere și orientare școlară și profesională Prof.  ANGHELUȚĂ- BRATU MARIANA

26.

Comisia pentru redactarea revistei școlii Prof. MIHĂILĂ MIHAELA

Atribuţii ale comisiilor de lucru :

Responsabilul comisiei:

1. Elaborează programele de activitate, semestriale şi anuale, cu următoarele rubrici :

Nr.crt.; Obiective; Modalităţi de rezolvare; Termen; Observaţii;

2. Concepe şi desfăşoară activităţi atractive şi variate, cu conţinuturi riguros determinate şi relevante pentru specificul comisiei;

3. Elaborează semestrial şi înaintează direcţiunii raportul asupra activităţii comisiei;

4. Răspunde de întocmirea şi predarea la direcţiune a documentaţiei comisiei, care include :

v Componenţa comisiei şi responsabilităţile membrilor acesteia;

v Lista cu responsabilii de an de studiu în domeniul respectiv;

v Documentele de proiectare a activităţii anuale şi semestriale a comisiei;

v Actele normative care reglementează domeniul respectiv (dacă este cazul);

v Rapoartele semestriale privind activitatea comisiei;

v Materialele aferente activităţilor desfăşurate.

Comisia diriginţilor

Componenţa comisiei:

Responsabilul comisiei diriginţilor pe şcoală: prof. BĂLAN CARMEN

Membri: toți diriginții claselor IX- XII

Comisia metodică a diriginţilor are următoarele atribuţii:

v  Dezbate probleme privind structura, conţinutul şi metodica orelor de dirigenţie;

v  Analizează activitatea educativă desfăşurată cu elevii la clasă, în afara clasei şi a şcolii;

v  Organizează schimburi de experienţă în scopul cunoaşterii şi generalizării celor mai valoroase activităţi educative;

v  Se preocupă de pregătirea cadrelor didactice în vederea cunoaşterii particularităţilor psiho-fizice, individuale ale elevilor, pentru consilierea profesională a acestora;

v  Orientează colectivul didactic al şcolii în direcţia stabilirii unor cerinţe educative unitare faţă de elevi.

Responsabilul Comisiei metodice a diriginţilor:

v  Stabileşte câte un responsabil operativ, pe an de studiu (clasele IX-XII), care are sarcina de a centraliza datele statistice primite de la diriginţi, solicitate de el sau de direcţiune, privind colectivele de elevi;

v  Răspunde de întocmirea şi predarea la direcţiune a documentaţiei comisiei, care include :

– Componenţa Comisiei metodice a diriginţilor;

– Lista cu responsabilii an de studiu;

– Documentele de proiectare a activităţii anuale şi semestriale a comisiei;

– Rapoartele semestriale privind dificultăţile întâmpinate în activitatea educativă, propuneri de optimizare a acesteia, propuneri de parteneriate cu organisme specializate/organizaţii nonguvernamentale, etc.;

– Referatele prezentate sau proiectele didactice de la lecţiile deschise, etc.;

– Fişele de asistenţă la ore;

Comisia pentru organizarea olimpiadelor și a concursurilor școlare

Componenţa comisiei:

Responsabil:   prof.  BARNA LILIANA

Membri:          prof. JIANU RODICA

prof. APOSTU TANIA

Comisia pentru concursuri, olimpiade are următoarele responsabilităţi:

– coordonează activitatea participării elevilor la concursuri şi olimpiade;

– prezintă conducerii liceului programarea concursurilor şi olimpiadelor;

– sistematizează rezultatele acestor concursuri şi le prezintă conducerii liceului;

– întocmeşte graficul de pregătire al elevilor pentru concursuri şi olimpiade.

– coordonează activitatea privind pregătirea elevilor în vederea obţinerii performanţelor şcolare.

Comisia pentru activitatea extracurriculară

Componenţa comisiei:

Responsabil: prof. OANCEA-NEGOIȚĂ CECILIA

Membri:          1.prof.   POPESCU MANUELA CRINA

2. prof.  SIEBER OANA

4. prof.  BORŞA MIHAI MARIAN

5. prof.  GRAMA AURA ELENA

Comisia pentru activitatea extracurriculară are următoarele responsabilităţi :

a. Activitatea extracurriculară cuprinde activităţi extra-clasă şi extraşcolare, desfăşurate în C.N. „C. Negri” şi/sau în cluburi, tabere şcolare, baze turistice şi de agrement, instituţii ştiinţifice, culturale, artistice şi sportive.

b. Activitatea extracurriculară cuprinde forme variate, cu caracter stimulativ sau recreativ, de dezvoltare a spiritului de iniţiativă al elevilor şi cu participarea opţională a acestora :

v Cercuri pe obiecte de studiu, ştiinţifice, tehnico-aplicative, cultural-artistice, sportive, interdisciplinare, etc.;

v Meditaţii şi consultaţii, consemnate în condica de prezenţă şi aprobate de director, la iniţiativa cadrelor didactice sau la solicitarea elevilor, pentru îmbunătăţirea performanţelor şcolare;

v Vizite şi excursii, aprobate de director, pe baza propunerilor profesorilor-diriginţi sau profesorului-conducător, care îşi asumă răspunderea pentru întreaga lor desfăşurare;

v Redactarea de reviste şcolare şi de alte materiale de promovare a imaginii C.N. „C. Negri” ;

v Simpozioane, concursuri, sesiuni de comunicări ştiinţifice, etc.

c. Activitatea extracurriculară trebuie organizată astfel încât să asigure elevilor 4-5 jumătăţi de zi libere pe săptămână;

d. Activitatea extracurriculară este coordonată de directori, cu sprijinul Comisiei pentru activităţi extracurriculare, pe baza unui program alcătuit conform propunerilor cadrelor didactice şi elevilor; programul include şi responsabilităţile care revin cadrelor didactice şi care sunt înscrise şi în fişa postului.

Responsabilul comisiei pentru activităţi extracurriculare are urmatoarele sarcini:

 1. elaborează planul anual şi  monitorizează activitatea referitoare la cercurile ştiinţifice, culturale  şi sportive;
 2. monitorizează activităţile extracurriculare desfăşurate la  nivelul claselor;
 3. organizează activităţile extracurriculare la nivelul şcolii;
 4. asigură pregătirea şi participarea la concursurile şcolare ce vizează activitatea extracurriculară;
 5. asigură, coordonează şi controleză funcţionarea staţiei radio a şcolii.

Comisia de formare continuă şi dezvoltare personală

Componenţa comisiei:

Responsabil: prof. VARTOLOMEI ELENA

Prof. Membri:      prof. RUSU PAULA

prof. MASALA OANA

prof. CĂIUȚANU LENȚA

şefii de arie curriculară şi şefii de catedră

Comisia de formare continuă şi dezvoltare personală are următoarele responsabilităţi :

–          se va preocupa de coordonarea activităţii de perfecţionare metodică şi de formare continua;

–          întocmeşte lista profesorilor  înscrişi la cursuri de perfecţionare;

–          ţine evidenţa participării profesorilor la cercurile pedagogice la şedinţele de catedră, la activităţile organizate la C.C.D.;

–          prezintă conducerii liceului evidenţa corectă a participării profesorilor la activităţile mai sus menţionate;

–          menţine legătura permanentă cu I.S.J. pentru a aduce la cunoştinţa profesorilor toate informaţiile privind perfecţionarea metodică şi de formare continua.

–          verifică dosarele necesare pentru înscrierea cadrelor didactice la examenele de definitivat, gradul II, gradul I;

–          propune şi organizează cursuri de perfecţionare la nivelul şcolii;

–          realizează demersurile necesare pentru acreditarea cursurilor propuse la nivelul şcolii;

–          propune participarea unor cadre didactice la cursuri de perfecţionare, în vederea îmbunătăţirii prestaţiei didactice.

Comisia pentru acordarea burselor

Componenţa comisiei:

Responsabil: prof. JIANU RODICA

Membri:     prof. VARTOLOMEI ELENA

prof. APOSTU TANIA

prof. BARNA LILIANA

dirigintii IX- XII

Responsabilităţi :

v  urmăreşte aplicarea corectă a reglementărilor în vigoare privind acordarea burselor, alocaţiilor şi ajutoarelor ocazionale;

v  informează cu promptitudine diriginţii asupra tuturor reglementărilor legale;

v  primesc, verifică şi propun spre aprobarea Consiliului de Administraţie dosarele pentru acordarea de  burse;

v  centralizează propunerile pentru toate tipurile de burse şi le înaintează la ISJ Bacău;

v  urmăresc aplicarea corectă a legislaţiei în vigoare în ceea ce priveşte acordarea alocaţiilor;

v  stabileşte programul de activitate al comisiei.

Comisia pentru acordarea ajutorului financiar „Bani de liceu”

Componenţa comisiei:

Responsabil: prof. JIANU RODICA

Membri: prof. VARTOLOMEI ELENA

prof. APOSTU TANIA

prof. BARNA LILIANA

adm.financiar MIHAI DOINA

diriginţii claselor IX- XII

Responsabilităţi:

Comisia stabilită la nivelul şcolii are următoarele atribuţii:

– afişarea la loc vizibil a criteriilor de acordare a sprijinului financiar;

– primirea cererilor de sprijin financiar;

– analizarea şi afişarea la loc vizibil a listei cu beneficiarii;

– transmiterea către ISJ Bacău a listei cu persoanele care îndeplinesc criteriile de obţinere a sprijinului financiar;

– transmiterea contestaţiilor la ISJ Bacău.

Comitetul de securitate şi sănătate în muncă

Responsabil: prof.BOTEZATU IOAN

Membri:   prof. BORŞA MIHAI MARIAN

laborant. COJAN LIDIA

Cadrul legal de infiintare a  comisiei :

 • Legea nr. 319/2006 – Legea securitatii si sanatatii in munca. Monitorul Oficial nr. 646/26.07.2006
 • Hotararea de guvern nr. 1091/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca, Monitorul Oficial nr. 7392/30.09.2006
 • Hotararea de guvern nr. 1051/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare, Monitorul Oficial nr. 713/21.08.2006
 • Hotararea de guvern nr. 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca, Monitorul Oficial nr. 722/23.08.2006
 • Hotararea de guvern nr. 1028/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare, Monitorul Oficial nr. 710/18.08.2006

Atribuţiile Comisiei pentru securitate şi sănătate în munca constau in :

 • elaborarea planuului de măsuri în conformitate cu legislaţia în vigoare;

• prelucrarea normelor de securitate si sanatate in munca pe diferite   compartimente şi activităţi, ţinând cont de riscurile şi accidentele ce pot interveni;

• organizarea instructajelor de protecţie a muncii pe activităţi (la fiecare două luni);

• efectuarea instructajelor de protecţie a muncii pentru activităţi extracurriculare (de către conducătorii activităţilor);

• prezentarea de materiale informative cu privire la riscurile de accidente ce pot apărea în şcoală şi în afara şcolii;

• asigurarea condiţiilor normale de desfăşurare a activităţilor şcolii în colaborare cu administraţia locală.

 • stabileşte tematica activităţilor
 • stabileşte măsurile pentru  S.S.M  la nivelul Colegiului
 • stabileşte necesarul de materiale pentru organizarea activităţii şi informează conducerea Colegiului
 • urmăreşte, alături de cadrele medicale, starea igienico-sanitară la nivelul spaţiilor de şcolarizare, informând conducerea Colegiului asupra celor constatate
 • realizează, pe bază de proces verbal, instructajul cadrelor didactice, didactice auxiliare şi nedidactice în legătură cu măsurile de protecţia muncii
 • prezintă diriginţilor şi profesorilor de educaţie fizică, informatică, chimie, fizică, biologie normele de protecţia muncii, care vor fi dezbătute cu elevii pe bază de proces verbal;
 • informează cu operativitate conducerea Colegiului asupra tuturor neregulilor care pot apărea în sistemul de protecţie a muncii;
 • urmăreşte realizarea în timp a dezinsecţiilor, dezinfecţiilor şi deratizărilor şi stabileşte măsurile de siguranţă în cazul apariţiei unor epidemii;
 • sprijina elevii in vederea participarii la concursul pentru sanatatea si securitatea in munca;
 • mobilizeaza responsabilul comisiei in vederea participarii la cercul pedagogic pe probleme de S.S.M.
 • stabileşte programul de activitate al comisiei

Comisia tehnică de prevenire şi stingere a incendiilor și situații de urgență

Componenţa comisiei:

Responsabil: prof. STĂCESCU CONSTANTIN

Membri:   prof. BORŞA MIHAI MARIAN

prof ANDRIEŞ VASILE

laborant BUTUCARU MIHAELA

Ordinul 1023/15.11.1999

a. In C.N. „C. Negri” funcţionează Comitetul de securitate şi sănătate în muncă şi comisia tehnică de prevenirea şi stingerea incendiilor ale căror atribuţii sunt stabilite prin programul anual de măsuri.

b. Directorul, cadrele didactice şi personalul administrativ cu atribuţii în domeniu, răspund de aplicarea tuturor normelor privind securitatea şi sănătatea in muncă şi prevenirea incendiilor.

v    Directorul C.N. „C. Negri”:

– Are obligaţia să instruiască, prin persoane competenţe, personalul didactic şi nedidactic, în problemele de protecţia muncii şi prevenirea incendiilor;

– Asigură, prin Comitetul de securitate şi sănătate în muncă şi de apărare împotriva incendiilor, existenţa în şcoală a planurilor de evacuare în caz de incendii şi instrucţiuni de protecţia muncii şi pază contra incendiilor, specifice fiecărui loc de muncă şi fiecărei activităţi;

– Controlează, împreună cu responsabilii de compartimente, modul de aplicare a instrucţiunilor în clase, cabinete, laboratoare, săli de sport, centrala termică, etc;

v    Cadrele didactice, are desfăşoară activităţi de laborator, efectuează instructajul de protecţia muncii şi prevenirea incendiilor înaintea activităţii respective şi răspund de securitatea elevilor în această perioadă;

v    Diriginţii vor instrui periodic elevii cu privire la normele de protecţia muncii şi prevenirea incendiilor, specifice activităţilor şcolare şi extraşcolare.

c. In caz de accidente grave, directorul C.N. „C. Negri”  sesisează imediat Inspectoratul de Stat Teritorial pentru S.S.M, Procuratura locală, Inspectoratul de Poliţie şi Inspectoratul Şcolar (care va anunţa, de urgenţă, conducerea MECŞ).

d. Consiliul de administraţie analizează periodic modul de desfăşurare a activităţii Comitetul de securitate şi sănătate în muncă şi de apărare împotriva incendiilor, stabilind măsuri de optimizare a acesteia.

e. Directorul C.N. „C. Negri”, prin compartimentele administrativ şi de contabilitate, asigură baza tehnico-materială necesară activităţii de protecţie a muncii şi prevenire a incendiilor.

Atribuţiile Comisiei PSI  si situatii de urgenţă sunt:

• Organizează activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor prin planul anual de muncă stabilind măsurile pentru  paza contra incendiilor la nivelul Colegiului;

• Urmăreşte realizarea acţiunilor stabilite şi prezintă periodic normele şi sarcinile de prevenire şi stingere a incendiilor, ce revin personalului şi elevilor, precum şi consecinţele diferitelor manifestări de neglijenţă şi nepăsare.

• Întocmeşte necesarul de mijloace şi materiale pentru PSI şi solicită conducătorului de unitate fondurile necesare.

• Difuzează în sălile de clasă, laboratoare, cabinete etc, planurile de evacuare în caz de incendiu şi normele de comportare în caz de incendiu.

• Prezintă materiale informative şi de documentare care să fie utilizate de diriginţi, profesori, laboranţi în activitatea de prevenire a incendiilor.

 • Realizează, pe bază de proces verbal, instructajul cadrelor didactice, didactice auxiliare şi nedidactice în legătură cu măsurile de protecţia muncii şi pază contra incendiilor şi protecţie civilă
 • Stabileşte un program semestrial de popularizare şi avertizare a elevilor în privinţa calamităţilor provocate de dezastre naturale (cutremure, inundaţii, incendii) sau produse de om (incendii, războaie, poluare radioactivă, chimică, etc.).
 • Prezintă diriginţilor şi profesorilor de educaţie fizică, informatică, chimie, fizică, biologie normele de protecţia muncii şi pază contra incendiilor, care vor fi dezbătute cu elevii pe bază de proces verbal
 • Informează cu operativitate conducerea Colegiului asupra tuturor neregulilor care pot apărea în sistemul de prevenire a incendiilor sau de protecţie a muncii
 • Stabileşte programul de activitate al comisiei.

Comisia pentru monitorizarea ritmicităţii notării şi de evaluare

Componenţa comisiei:

Responsabil: prof. HÂRJABĂ ALISA

Membri:   prof. RUSU PAULA

prof. POPESCU MANUELA

prof. DOMUNTI LOREDANA

prof. PETCU ELENA

Comisia pentru monitorizare ritmicităţii notării şi de evaluare are următoarele responsabilităţi:

a. Comisia pentru monitorizarea ritmicităţii notării şi de evaluare urmăreşte ritmicitatea notării elevilor, elaborând, înainte de fiecare vacanţă şcolară, un raport scris, prezentat direcţiunii, privind situaţia statistică, pe cicluri şi clase, privind numărul de note conform/neconform perioadei respective, cu nominalizarea cadrelor didactice care nu respectă normele notării ritmice.

v  Folosirea tuturor instrumentelor de evaluare ;

v  Numarul de note acordat fiecarui elev ;

v  Constituirea legala a mediei semestriale si a celei anuale ;

v  Verificarea existentei documentelor medicale ale elevilor scutiţi de educaţie fizică ;

v  Verificarea existentei unei concordanţe între notele trecute pe lucrarile scrise si a notelor trecute în catalog ;

v  Intocmirea si prezentarea unor informări semestriale ;

v  Verificarea situatiei de promovare, a celei de amanare, a celei de repetentie sau abandon scolar in cazul fiecarui elev, inainte de prezentarea acestei situaţii, spre validare, în şedinte ale consiliului profesoral;

v  Verificarea modului de completare a cataloagelor de catre fiecare diriginte si prezentarea unei informari scrise, la sfârşitul anului şcolar.

b. Consiliul de administraţie va lua în discuţie şi va decide aplicarea de sancţiuni în toate acele cazuri în care elevii sau părinţii lor, în mod justificat, reclamă o evaluare arbitrară, neconformă normelor docimologice în vigoare.

c. Notele acordate elevilor se înregistrează în documentele corespunzătoare (catalog, carnete de note, fişa de observaţie şi apreciere) şi vor fi comunicate elevilor la oră, înaintea consemnării lor în catalog.

d. Lucrările scrise semestriale vor fi prezentate obligatoriu elevilor, iar notele vor fi justificate elevilor, potrivit baremelor de corectare stabilite.

Comisia pentru organizarea serviciului pe şcoală

Componenţa comisiei:

Responsabil cadre didactice: prof. BOTEZATU IOAN

Responsabil elevi: prof. STĂCESCU CONSTANTIN

MEMBRI: prof.  RUGINĂ CĂTĂLIN

Comisia pentru organizarea serviciului pe şcoală are următoarele responsabilităţi :

–          programează serviciul pe şcoală

–          întocmeşte graficele profesorilor de serviciu pe şcoală/etaj si al elevilor pe care le transmite directorului pentru avizare;

–          afişează sarcinile profesorului de serviciu şi ale elevilor de serviciu;

–          asigura logistica pentru  supravegherea elevilor in pauze;

–          supravegheaza accesul elevilor in scoala conform  orarului scolii;

–          urmăreşte efectuarea serviciului pe şcoală de către profesori si elevi;

–          propune masurile de sanctionare pentru cei care nu realizeaza serviciu pe scoala;

–          asigură reprogramarea personalului didactic în cazul unor indisponibilităţi (concediu boală, învoiri etc.)

–          stabileşte programul de activitate al comisiei

Atribuţiile profesorilor de serviciu pe şcoală:

 1. Serviciul pe şcoală al personalului didactic se efectuează între orele 7,50-14,00
 2. Efectuarea, cu conştiinciozitate, a serviciului pe şcoală este obligatorie.
 3. Atribuţiile profesorului de serviciu sunt următoarele:

–          Să instruiască elevii de serviciu asupra atribuţiilor lor;

–          Să urmărească desfăşurarea programului, conform orarului şcolii şi să consemneze orice disfuncţionalitate în “Caietul profesorului de serviciu”;

–          Să supravegheze elevii în timpul recreaţiilor (în şcoală, în curtea şcolii şi la intrarea elevilor), consemnând în “Caietul profesorului de serviciu” eventualele nereguli;

–          Să semnaleze conducerii colegiului eventualele absenţe ale personalului didactic;

–          Să supravegheze modul de folosire a bazei didactico-materiale, informând conducerea despre eventualele deteriorări şi despre autorii depistaţi;

–          Să comunice administratorului şcolii şi să consemneze în “Caietul profesorului de serviciu” modul în care personalul de îngrijire efectuează şi întreţine curăţenia în colegiu.

–          Să asigure securitatea documentelor şcolare (cataloage şi Condicile de prezenţă);

–          Să consemneze detaliat constatările şi propunerile personale în “Caietul profesorului de serviciu”.

 1. Nerealizarea integrală şi pe întreaga durată a schimbului, a atribuţiilor de profesor de serviciu atrage după sine sancţionarea persoanei în cauză, conform R.O.I-ului C.N. „C. Negri”.

Atribuţiile elevilor de serviciu pe clasă:

 1. I. Atribuţiile celor 2 elevi de serviciu pe clasă sunt următoarele:

 1. Să efectueze serviciul timp o zi integral;
 2. Să se prezinte la şcoală înainte de începerea primei ore de curs;
 3. Să pregătească materialele necesare desfăşurării orelor de curs: creta/marker, ştergerea tablelor, etc;
 4. Să comunice cadrelor didactice orice modificare a sălii unde urmează să se desfăşoare ora de curs;
 5. Să comunice corect, fiecărui cadru didactic, absenţii la ora respectivă, indiferent dacă sunt sau nu absenţi de zi, bolnavi, învoiţi de diriginte, etc;
 6. Să constate şi să raporteze dirigintelui/administratorului/conducerii colegiului orice defecţiune existentă la intrarea în clasă, în ziua respectivă;

Nerealizarea atribuţiilor de elev de serviciu pe clasă se sancţionează cu scăderea notei la purtare cu 1 punct şi interdicţia de a fi elev de serviciu.

Atribuţiile elevilor de serviciu pe şcoală

I. Atribuţiile celor 3 elevi de serviciu pe şcoală (2 la parter – intrare elevi şi intrare profesori; 1 elev la etajul I – cancelarie- Corpul principal; câte un elev la intrare în fiecare din cele 2 anexe):

 1. Să fie prezenţi în şcoală între orele 7.50 -1400;
 2. Să contacteze profesorii de serviciu, la prima oră, comunicându-şi identitatea;
 3. Să preia si sa predea serviciul pe baza de proces-verbal consemnat in caietul cu procese verbale:
 4. Să contacteze profesorii de serviciu ori de câte ori este cazul în ziua respectivă;
 5. Să refuze politicos orice însărcinare de ordin personal, formulată de personalul didactic, didactic auxiliar sau nedidactic al şcolii şi să comunice conducerii colegiului orice încercare de intimidare/ameninţare proferată la adresa sa cu acest prilej;
 6. Să nu părăsească locul destinat serviciului decât în situaţii deosebite şi cu anunţarea prealabilă a profesorilor de serviciu şi/sau a unuia dintre directori;
 7. Să sune corect, potrivit orei oficiale şi orarului şcolii, respectând întocmai durata orei de curs şi a recreaţiei;
 8. Să întrebe politicos orice persoană străină purtătoare de ecuson care intră în colegiu despre scopul vizitei şi să o conducă la destinaţia solicitată; în cazuri deosebite, care depăşesc competenţa elevilor de serviciu, aceştia vor contacta neîntârziat profesorii de serviciu/conducerea colegiului;
 9. Să interzică elevilor să folosească intrarea profesorilor;
 10. Să asigure fluenţa circulaţiei elevilor, în recreaţie, în zona din faţa cancelariei sau în holul central, interzicând elevilor staţionarea în aceste spaţii;
 11. Să nu permită accesul persoanelor străine în cancelarie şi în sălile de clasă;
 12. Să nu permită elevilor să intre în cancelaria cadrelor didactice, mesajele acestora fiind transmise de elevul de serviciu sau comunicate direct cadrului didactic vizat, anunţat, în exclusivitate, de elevul de serviciu;
 13. Să pastreze liniştea şi curăţenia pe palierul repartizat, sesizând aspectele constatate profesorilor de serviciu pe palierul respectiv/şcoală.
 14. Să nu intre în cancelaria cadrelor didactice decât în cazuri deosebite;
 15. Să dovedească seriozitate, corectitudine şi atitudine civilizată pe întreaga durată a serviciului;

Nerealizarea atribuţiilor de elev de serviciu pe şcoală se sancţionează cu scăderea notei la purtare cu 1 punct şi interdicţia de a fi elev de serviciu.

Comisia pentru curriculum

Componenţa comisiei:

Preşedinte: Director adj.  prof. DOCAN MIHAI

Membri:     prof. BRAN CARMEN

prof. BORSA MIHAI

prof. CÎRCEL MARIAN

prof. HÂRJABĂ ALISA

prof. PRICOPE GIORGETA

prof. VARTOLOMEI ELENA

prof. DOCAN MIHAI

prof.APOSTU TANIAl

prof. OANCEA CECILIA

prof. BOTEZATU IOAN

prof. ANGHELUŢĂ-BRATU MARIANA

prof. BĂLAN CARMEN-GEORGETA

Competenţele Consiliului pentru curriculum:

1. Elaborează:

v  Proiectul curricular al şcolii, incluzând norme de respectare a metodologiei de aplicare a planurilor de învăţământ, precum şi măsuri de aplicare a legilor şi actelor normative;

v  Oferta educaţională a şcolii şi strategia promoţională, care include:

–         Trunchiul comun;

–         Disciplinele opţionale;

–         Finalităţile şi obiectivele şcolii;

–         Metodologia de evaluare;

–         Criteriile de selecţie;

v  Criteriile de clasificare a opţiunilor elevilor şi de întocmire corectă a schemelor orare;

v  Schemele orare;

v  Metodologia de aplicare a activităţii de consiliere şi orientare.

2. Elaborează programele şi planurile de activitate, anuale şi semestriale, care vor fi supuse aprobării Consiliului profesoral (ROFUIP, art.38) ;

3. Aprobă transferul elevilor de liceu de la o specializare la alta, în cadrul C.N. „C. Negri” şi stabileşte examenele de diferenţă (ROFUIP, art.123).

 1. Implementarea si respectarea Curriculumului Naţional la toate specialitaţile, la toate clasele ;
 2. Realizarea obiectivelor cadru şi de referintă, pe specialităţi si an de studiu si atingerea standardelor de performanta propuse;
 3. Sondarea si analizarea opiniilor elevilor privind desfasurarea orelor din cadrul C.D.Ş. in anul scolar trecut si propunerea unor noi discipline sau teme pentru oferta curriculară a anului şcolar următor care să raspundă şi solicitărilor elevilor ;
 4. Sprijinirea cadrelor didactice in vederea elaborarii programelor şcolare pentru orele din C.D.Ş. ;
 5. Organizarea şi desfăşurarea unor ore interdisciplinare sau intercurriculare, predate in echipă, atât pe parcursul anului scolar, cât mai ales in perioadele de recapitulare si sistematizare a cunoştintelor elevilor;
 6. Elaborarea unui sistem de evaluare tradiţională si alternative a cunoştinţelor şi deprinderilor elevilor dobândite în cadrul orelor de C.D.Ş/C.D.L. la nivelul şcolii;
 7. Intocmirea si prezentarea unor rapoarte semestriale/anuale privind unele aspecte legate de:

v Activitati de învăţare eficiente;

v Materiale didactice si mijloacele de învăţământ care au condus la înţelegerea noţiunilor predate, pe discipline;

v Instrumente de evaluare folosite;

v Aspecte negative constatate cu prilejul asistentelor la ore;

v Cauzele si solutiile propuse pentru ameliorare, elevi care se remarcă la orele de curs prin pregătire şi preocupări deosebite într-un anumit domeniu;

v Rezultate ale elevilor, situaţii statistice pe clase specialitate.

Comisia pentru asigurarea calităţii

Componenţa comisiei:

Coordonator: prof.  psiholog ANGHELUŢĂ-BRATU MARIANA

Responsabil: prof. BEJAN NICOLETA DIANA

Membri:    prof. BOTEZATU IOAN

prof. VĂSÂI BENONE PAUL

prof  BĂLINIŞTEANU ADRIAN

prof. BOTEZATU RALUCA

Cadrul legal de infiintare:

–          Legea 87/2006  pentru aprobrea ordonantei de urgenta a guvernului 75/2005;

–          R.O.F.U.I.P aprobat prin ord.M.E.C.T NR. 4925/2005;

–      Strategia descentralizarii invatamantului preuniversitar aprobata prin Memorandum in sedinta de Guvern di decembrie 2005

Comisia are urmatoarele responsabilitati:

–          Elaborează şi coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurarea calităţii aprobate de conducerea şcolii conform domeniilor şi criteriilor prevăzute de legislaţia în vigoare

–          Elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei în şcoală pe baza căruia directorul elaborează raportul general privind starea şi calitatea învăţământului în şcoală

–          Elaborează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei

–          Cooperează cu agenţia română specializată pentru asigurarea calităţii cu alte agenţii şi organisme abilitate sau instituţii similare din ţară sau din străinătate potrivit legii

Comisia pentru media, informatizare și promovarea imaginii şcolii

Componenţa comisiei:

Responsabil: prof. MIHĂILĂ MIHAELA

Membri: prof.  NEGOIȚĂ FLORIN

Prof. STOICA CORNELIU

Prof. DOMUNTI LOREDANA

Prof. APOSTU TANIA

Prof. MODORANU BLANCA

Prof. HANU  ADINA

Comisia are urmatoarele responsabilitati:

– stabileşte programul de activitate al comisiei;

– pregăteşte lectoratele cu părinţii;

– urmăreşte respectarea graficului cu şedinţe pe clase;

– urmăreşte respectarea uniformei şcolare şi împreună cu diriginţii şi conducerea şcolii ia măsurile necesare;

– promovează imaginea şcolii în mass-media;

– reactualizeaza permanent site-ul şcolii;

– informează lunar conducerea şcolii asupra activităţilor desfăşurate.

Comisia pentru combaterea violenţei în şcoala

Componenţa comisiei:

Responsabil: POP FLORIN

Membri:          prof. CARMEN ANTOHE- director

Prof. DOCAN MIHAI – director adj.

Prof. STĂCESCU CONSTANTIN

Prof. ANGHELUȚĂ-BRATU MARIANA

Prof. APOSTU TANIA

Prof.  HODOROG DENIS

Comisia are urmatoarele responsabilitati:

–          Elaborează, aplică şi evaluează modul de îndeplinire a obiectivelor incluse în Planul operaţional al unităţii privind reducerea fenomenului violenţei

–          Intervine în cazul conflictelor dintre elevi

–          Aduce la cunoştinţa dirigintelui şi Comitetul de părinţi abaterile disciplinare ale elevilor pentru sancţionare conform prezentului regulament

–          Propune Consiliului Profesoral sancţiunile.

Comisie de lucru colectare date în B.D.N.E.

Coordonator: Director – prof. CARMEN ANTOHE

Membrii:       analist programator – BEJENARU CĂTĂLIN

Laborant informatică – BUTUCARU MIHAELA

Secretar CIBOTARU ILEANA

Secretar CIOBANU RODICA

Grupul de lucru va urmări acurateţea şi corectitudinea datelor colectate şi introduse în BDNE, în concordanţă cu planul de încărcare şi utilizare a datelor din BDNE; va respecta întocmai prevederile legale în vigoare, şi răspund pentru corectitudinea, completitudinea datelor în BDNE.

Comisia de salarizare

Componenţa comisiei:

Preşedinte: director prof. CARMEN ANTOHE

Responsabil: Contabil – MARIANA MUŞAT

Membri:          CIBOTARU ILEANA  – întocmeste statele de salarii

MIHAI DOINA –  întocmeste pontajele personalului didactic si auxiliar;

ATRIBUTIILE COMISIEI DE SALARIZARE:

 1. realizează pontajul personalului colegiului (didactic, didactic auxiliar şi nedidactic)
 2. prezintă directorului, lunar, după realizarea pontajului, fişele personalului didactic auxiliar şi nedidactic pentru avizare
 3. asigură încadrarea corespunzătoare a fiecărui angajat în grila de salarizare (aplicarea corectă  şi respectarea dispoziţiilor legale privind salarizarea şi drepturile personalului Colegiului)
 4. întocmeşte şi verifică statele de funcţii şi de salarii
 5. listează fluturaşii cu salarul lunar şi îi distribuie angajaţilor colegiului, înaintea datei de acordare a drepturilor salariale
 6. informează operativ angajaţii Colegiului în legătură cu orice modificări intervenite în legislaţia privitoare la acordarea drepturilor salariale
 7. prezintă, la cerere, modalitatea de calcul a drepturilor lunare de salarizare
 8. întocmeşte acte justificative şi documente contabile cu respectarea formularelor şi regulilor de alcătuire şi completare în vigoare;
 9. stabileşte programul de activitate al comisiei.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

AWSOM Powered